Privacy & Cookie policy

Bekalix VOF respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De verwerking van uw gegevens stelt ons in staat om u informatie te verstrekken die aangepast is aan uw situatie en u producten voor te stellen die aangepast zijn aan uw behoeften. 

1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

Bekalix VOF (hierna "Bekalix" genoemd) gevestigd in de Hospitaalstraat 87 te 9940 Ertvelde  Bekalix treedt op als agent in nevenfunctiie voor consumentenkredieten. Wanneer Bekalix uw dossier doorstuurt naar een kredietgever met wie zij samenwerkt, zal de kredietgever optreden als verwerkingsverantwoordelijke en zal Bekalix optreden als verwerker van de kredietgever. Voor bepaalde van uw persoonsgegevens zal Bekalix - na verzending van het dossier aan de kredietgever– de verwerkingsverantwoordelijke blijven. 

Deze policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag of elk verzoek met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens kan aan ons worden gericht op het bovenvermeld adres, alsook per e-mail aan het adres dezutterben@gmail.com  

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat kan gaan om een naam, een identificatienummer, localisatiegegevens, online-identificatiemiddel of elk ander gegeven dat betrekking heeft op een persoon. De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Bekalix verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, op basis van verschillende rechtsgronden en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt. U bent niet wettelijk verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken maar in geval van weigering, zou dit met zich mee kunnen brengen dat Bekalix niet in de mogelijkheid verkeert om een relatie met u aan te gaan of deze relatie met u verder te zetten.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • identificatiegegevens: (bv: naam en voornaam, geboortedatum en -plaats, identiteitskaartnummer, nationaliteit, IP-adres, geslacht)
 • contactgegevens (bv. adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • socio-demografische gegevens (bv. gezinssituatie, burgerlijke staat, aantal kinderen)
 • informatie over het beroep (bv. naam van de werkgever, loon, soort werk, type arbeidsovereenkomst)
 • bankgegevens, financiële en transactionele gegevens (bv. bankrekeningnummer, uitgaven en schulden, schuldvorderingen, details van bankrekeningen, bezittingen)
 • gegevens met betrekking tot uw surfgedrag en gewoontes op de website van Bekalix: raadpleging van informatie, simulaties, aanvragen, ...
 • geolocalisatiegegevens (exacte locatie waar u zich bevindt)
 • gegevens ontvangen via derden: zoals bijvoorbeeld gegevens verkregen via een kredietgever waaronder de geglobaliseerde raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), of  gegevens met betrekking tot vorige contracten die we gebruiken voor het vervolledigen en verbeteren van onze bestanden);
 • gegevens verkregen via cookies. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze websites en voor de optimalisatie van uw bezoek aan onze website. Ze vervullen diverse rollen: uw voorkeuren onthouden, statistische gegevens verzamelen, de inhoud en/of de publiciteit van onze websites aanpassen aan uw behoeften. Het is dankzij cookies dat u automatisch toegang krijgt tot gepersonaliseerde pagina’s zonder dat u zich hoeft te identificeren en dat uw nieuwe bezoeken worden herkend.

Bekalix verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens die betrekking hebben op het ras, de etnische afstamming, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens of gegevens over seksueel gedrag.

4. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Bekalix, bijvoorbeeld telefonisch, via onze website of wanneer u ons kantoor bezoekt.

5. Waarvoor verwerkt Bekalix uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten van bemiddeling inzake kredieten, zowel online als offline. Dit omvat bijvoorbeeld het indienen van een kredietaanvraag, contact opnemen met ons of onze website bezoeken of gebruiken.

Wij verzamelen deze gegevens in het bijzonder voor:

 • het beheer van uw klantendossier
 • het beoordelen van de financiële situatie, de terugbetalingsmogelijkheid en de solvabiliteit
 • het voorkomen van overmatige schuldenlast
 • het nakomen van onze precontractuele informatieverplichtingen
 • het voorkomen van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme
 • het voorkomen van fraude
 • het voorkomen van elk misbruik
 • het antwoorden op officiële verzoeken van gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties
 • u informatie te verstrekken met betrekking tot onze producten en diensten
 • u te begeleiden en uw vragen te beantwoorden
 • het beoordelen onder welke voorwaarden wij u een product of dienst kunnen aanbieden
 • het risicobeheer: (geschiedenis van de klantenrelatie)
 • de voortdurende verbetering van onze diensten en processen (waaronder de website)
 • de veiligheid van personen
 • het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken
 • het uitwerken van statistieken
 • het vooraf invullen van reeds gekende gegevens van bestaande cliënten, bij aanvragen voor bijkomende producten of diensten
 • direct marketing, om u aangepaste producten en diensten aan te bieden;
 • bewijsdoeleinden;
 • het IT-beheer en -beveiliging.

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

FSD Group verwerkt uw persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming
 • Om een wettelijke of reglementaire verplichting na te komen
 • Bij het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met u of het uitvoeren van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen
 • Op basis van het "gerechtvaardigde belang" waarbij wij alles in het werk stellen om het evenwicht te bewaren tussen de belangen van Bekalix en uw belangen, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.

7. Aan wie kunnen uw gegevens worden doorgeven?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Kredietgevers waarvoor Bekalix als kredietbemiddelaar optreedt en in lijn met de privacy policy van deze kredietgevers die consulteerbaar zijn op hun websites.
 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek voor zover wettelijk toegestaan
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, ...

Er wordt gespecificeerd dat uw persoonsgegevens in geen geval buiten de Europese Unie zullen worden doorgegeven.

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 • Recht van bezwaar  

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens die wij verzamelen, bewaren en verwerken voor doeleinden die betrekking hebben op uw specifieke situatie. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden met betrekking tot direct marketing, met inbegrip van direct marketingprofilering.

 • Recht van inzage

U kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen.

 • Recht op verbetering

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat deze persoonsgegevens gewijzigd worden.

 • Recht op gegevenswissing

U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd voor zover wettelijk is toegestaan en ze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

 • Recht op beperking van de verwerking

In specifieke gevallen kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifieke dienst.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kan ook vragen om bepaalde gegevens rechtstreeks aan u of aan een derde partij over te maken indien dit technisch mogelijk is.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Indien u uw toestemming heeft verleend met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

U kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende kanalen:


Met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dit varieert afhankelijk van de soort gegevens en de reglementeringen (bv. antiwitwaswetgeving). Zij worden nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor zij verzameld werden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is zoals voor het faciliteren van het klantenbeheer en om vragen van de rechter of van de regulator te kunnen beantwoorden.

De bewaartermijnen worden geval per geval vastgelegd, maar over het algemeen worden uw gegevens bewaard gedurende 10 jaar na het einde van het contract dat u hebt afgesloten met de kredietgever waarvoor wij als kredietbemiddelaar zijn opgetreden. Indien u een kredietaanvraag heeft gedaan die geen gunstig gevolg kreeg dan worden uw gegevens gedurende 12 maanden bewaard.

10. Wat bij eventuele wijzigingen aan deze policy.

Wij zullen u via onze gebruikelijke communicatiemiddelen op de hoogte brengen van elke wijziging. U kan de policy steeds raadplegen op onze website.

Heeft u een vraag? Stuur ons een e-mail naar dezutterben@gmail.com

Een klacht? Als we u geen genoegdoening hebben kunnen geven en in geval van een betwisting over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Tijdens een bezoek aan deze website worden cookies op de harde schijf van je computer of mobiel toestel geplaatst.

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wij op je computer of mobiel toestel opslaan wanneer u de website bezoekt.

Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, etc. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAAROM?

Wij gebruiken in eerste instantie “First party cookies”. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door de website en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan.

Wij gebruiken verder nog een aantal “Third party cookies”. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door derde partijen en die tot doel hebben ons te informeren over je browsing gedrag en over je technische gegevens.

WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER EN WAARVOOR DIENEN ZE?

1. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

2. Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.

3. Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

4. Marketing cookies
Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses.

WELKE COOKIES WORDEN ER GEPLAATST VIA ONZE SITE?

ASP.NET_SessionId (sessie cookie)

 • Type: first party
 • Soort: essentiële cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

.ASPXFORMAUTH (sessie cookie)

 • Type: first party
 • Soort: essentiële cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet op elke pagina opnieuw moet inloggen.

language (sessie cookie)

 • Type: first party
 • Soort: essentiële cookie
 • Levensduur: 1 jaar na laatste bezoek
 • Doel: bijhouden van de taalkeuze van de gebruiker

cb-enabled (sessie cookie)

 • Type: first party
 • Soort: essentiële cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: bijhouden of de bezoeker de melding op de cookie-bar geaccepeetrd heeft

__utma (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 2 jaar
 • Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden

__utmb (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • ­Levensduur: 30 minuten
 • Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken

​​__utmc (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende bezoekers te identificeren

__utmt (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 10 minuten
 • Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op sites met veel verkeer beperkt wordt.

__utmz (Google Tag Manager)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 6 maanden
 • Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid

datr, act, sb, presence, fr, wd, xs, c_user, dpr (Facebook.com)

 • Type: third party
 • Soort: marketing cookies
 • Levensduur: sessie en blijven maximum 2 jaar bewaard
 • Doel: maakt een gebruikersprofiel aan om relevante advertenties op Facebook te tonen.

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: analytische en functionele cookies
 • Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie
 • Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn

NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: marketing cookies
 • Levensduur: maximum 1 jaar
 • Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

CONSENT, UULE, DV (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: analytische en marketing cookies
 • Levensduur: wordt maximum 2 jaar bewaard
 • Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.

_ga (google.com)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 2 jaar na sessie
 • Doel: meet anoniem hoe gebruikers de website gebruiken

Vars.hotjar (hotjar.com)

 • Type: third party
 • Soort: analytische cookie
 • Levensduur: 1 jaar na sessie
 • Doel: bezoekersgedrag analyseren adhv heatmaps, funnel tracking, user polls, surveys en meer.

Extra privacy informatie van third parties

HOE KAN JE DE COOKIES UITSCHAKELEN?

Je kan de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je de help functie van je browser gebruiken om dit te wijzigen.